۵۰ درصد تخفیف نرم افزار ایده شاپ برای حمایت از کسب و کار ها با حمایت رسمی اصناف